Lai Châu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn dịp nghỉ lễ Quốc Khánh      bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu      ĐIỂM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG SIN SUỐI HỒ ĐƯỢC TÔN VINH TẠI GIẢI THƯỞNG ASEAN 2023      
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
4 Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
5 17/06/2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6 26/02/2020 Quyết định 08 ngày 26.2.2020 Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh(0)
7 08/2020/UBND QĐ Ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
8 Quyết định công nhận điểm du lịch Nà Khương
9 Chương trình hoạt động du lịch năm 2017
10 Văn bản địa phương
11 Văn bản Trung ương